Prima Challenge + Saint Gobain | ASAS Prima stavebniny

Prima Challenge + Saint Gobain

Podmienky a pravidlá súťaže “Prima challenge”

Spoločnosť Prima Stavebniny, s.r.o. , so sídlom Nová ulica 4581/3C prostredníctvom svojho oficiálneho profilu na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/primaslovakia s názvom “Prima Stavebniny ASAS“

(ďalej len „súťaž“).

Účasť v súťažiach

 1. Do súťaže bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá má účet na sociálnej sieti Facebook a ktorá počas doby konania súťaže vloží do komentára pod súťažným príspevkom odpoveď podľa zadania v príspevku, a lajkne príspevok. V každom losovaní počas jedného týždňa sa fyzická osoba môže zúčastniť jeden krát.
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby (i) v pracovnom pomere, (ii) inom pracovnoprávnom vzťahu alebo (iii) v obdobnom zmluvnom vzťahu k osobám, ktoré sa podieľajú na organizácií súťaže, a blízke osoby vylúčených osôb.
 3. Súťaž prebieha v termíne od 1.102023-21.10.2023 - prvé kolo 1.10.2023 - 7.10.2023 /losovanie prvého výhercu 9.10.2023/ , druhé kolo 8.10.2023 - 14.10.2023 /losovanie druhého výhercu 16.10.2023/, tretie kolo  15.10.2023 - 21.10.2023 /losovanie tretieho výhercu 23.10.2023/ .
 4. Výherca bude určený najneskôr do 3 dní po skončení doby konania súťaže, a to losovaním spomedzi súťažiacich, ktorí v komentároch pod súťažným príspevkom napísali odpoveď podľa zadania v príspevku. Celkovo budú vylosovaní 3 výhercovia.
 5. Užívateľské meno každého výhercu bude za účelom oznámenia výhry uvedené na oficiálnom profile spoločnosti Prima Stavebniny ASAS po dobu najdlhšie 60 dní od ukončenia súťaže a každý výherca bude tiež kontaktovaný odpoveďou na jeho komentár.
 6. Výherca súťaže sa bude určovať náhodným losovaním/pomocou nástroja spomedzi komentárov súťažných príspevkov.
 7. Ak sa s výhercom nepodarí skontaktovať ani do 7 dní odo dňa oznámenia výhry, jeho nárok na získanie výhry zaniká a spoločnosť Prima Stavebniny s.r.o. je oprávnená určiť iného výhercu.
 8. Výherca získa 200€ poukážku do NAY elektro.
 9. Výhra bude odoslaná na adresu určenú výhercu, a to do 30 dní odo dňa poskytnutia údajov: meno, adresa, telefónne číslo.
 10. Výherca nie je oprávnený požadovať miesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Výhra je neprenosná, ak sa výherca nedohodne so spoločnosťou Prima Stavebniny s.r.o. inak. Spracúvanie osobných údajov Súťažiaci berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu užívateľské meno používané na sociálnej sieti Facebook a komentár budú spoločnosťou Prima Stavebniny, s.r.o. ako prevádzkovateľom spracúvané na účel prevádzkovania súťaže a oznámenia výhry podľa bodu 5. Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú spracúvané na základe článku 6 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „GDPR“). Výherca berie na vedomie, že v prípade výhry bude za účelom poskytnutia výhry potrebné prevádzkovateľovi poskytnúť ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, adresa, telefónne číslo. Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou; ak by neboli poskytnuté, nebolo by možné zabezpečiť riadny priebeh súťaže a výhru doručiť výhercovi. Osobné údaje súťažiacich, ktorí nevyhrali, budú po skončení súťaže uchovávané len do doby poskytnutia výhry.
 11. Ako dotknutá osoba má súťažiaci najmä právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva môže dotknutá osoba uplatniť písomne listom doručeným na adresu sídla spoločnosti Prima Stavebniny, s.r.o., Nová ulica 4581/3C, 031 01 Liptovský Mikuláš, prípadne elektronicky na e-mailovej adrese: stavebniny@primastavebniny.sk. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie. V prípade, ak sú informácie spracúvané v rozpore s právnymi predpismi, má súťažiaci právo podať sťažnosť dozornému orgánu. V Slovenskej republike je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27

Záverečné ustanovenia
12. Spoločnosť Prima Stavebniny, s.r.o. je oprávnená podmienky súťaže zmeniť zo závažných dôvodov, a to aj v priebehu jednotlivých súťaží.
13. Prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook nevznikajú žiadne záväzky vyplývajúce z účasti súťažiach v súťaži.
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook.
14. Súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.


Otváracie hodiny
Predajňa Liptovský Mikuláš

Prima Stavebniny s.r.o.
Nová ulica č. 4581/3C
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 54231558
DIČ: 2121608918
IČ DPH: SK2121608918