Stropný systém Premaco® | ASAS Prima stavebniny

Stropný systém Premaco®

Rýchle riešenie na vytvorenie stropnej konštrukcie rodinného domu ponúkajú montované stropy.

Betónový montovaný stropný systém Premaco®, predstavuje progresívnu technológiu zhotovenia monolitickej železobetónovej stropnej konštrukcie. Je vhodný aj na svojpomocnú výstavbu. Montáž si nevyžaduje použitie mechanizmov. Tvar nosníkov a stropných vložiek umožňuje rýchle a presné kladenie, a to pri vysokej únosnosti stropu. 

Stropný systém Premaco® sa skladá z dvoch základných komponentov. Prvým sú trámy s priehradovým nosníkom a betónovým pásom. Druhým sú betónové stropné vložky. Dobetónovaním vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočné spriahnutie uvedených prvkov do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie.

Výhodou stropného systému je možnosť realizácie bez nadbetonávky (pri použití tvarovky ST20 do rozpätia 5,6 metra a taktiež pri tvarovke ST25 do rozpätia 6,6 metra). Tým získame nižšiu hmotnosť stropu, zníži sa množstvo zalievkového betónu a nie je potrebné použitie kari sietí. Dosiahneme tak cenovú a časovú úsporu pri viazaní kari sietí a zalievaní betónu. Medzi ďalšie výhody stropného systému Premaco® patrí nízka spotreba betónu, dokonalé previazanie s monolitickým betónom, dobrá priľnavosť omietky, malá vlastná hmotnosť stropu, rovný podhľad a plochy bez potreby debnenia. Ak to vyhovuje účelu stropnej konštrukcie (napríklad v prípade pivníc, dielní, garáží alebo industriálnych priestorov), strop Premaco® nie je potrebné upravovať zo spodnej pohľadovej strany.

Funkčný statický celok

Stropné nosníky sa môžu ukladať aj priamo na posledný rad tehál, ktorý musí byť dokonale rovný. Strop je možné ukladať na nosné murivá až do rozpätia 8 metrov. Pred montážou stropu je potrebné rozmiestniť montážne podopretie. Stropné trámy sa rozmiestňujú podľa výkresu skladby, pritom treba dbať na začiatok, smer ukladania a osové vzdialenosti trámov. Úložná plocha musí byť vodorovná, aby na ňu betónový pás trámu dosadal celou svojou plochou. Úložná dĺžka je predpísaná vo výkrese skladby, minimálne však musí byť 100 až 160 mm v závislosti od dĺžky trámu. Ako prvé sa ukladajú koncové stropné tvárnice s plnými čelami. Tie zabraňujú zatečeniu betónu. Pri ich ukladaní treba kontrolovať osovú vzdialenosť trámov. Potom sa rozmiestňujú stropné tvárnice kolmo na rozpätie trámu. Betónový montovaný strop je po postavení montážneho podopretia, po uložení stropných trámov a stropných tvaroviek pochôdzny. Podpernú konštrukciu je potrebné pred betonážou dôkladne prekontrolovať. Nakoniec sa strop zaleje betónom.

Spoločnosť Premac navrhuje stropný systém prispôsobený vaším požiadavkám. Stropný systém Premaco® je dodávaný s kompletnou technickou a výkresovou dokumentáciu.

Využite služby technickej kancelárie a kontaktuje nás na stropy@premac.sk.

Ukážka realizácie stropného systému Premaco®
 

Otváracie hodiny
Predajňa Liptovský Mikuláš

Prima Stavebniny s.r.o.
Nová ulica č. 4581/3C
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 54231558
DIČ: 2121608918
IČ DPH: SK2121608918